Referència de la Classe CesBankLimitChain

A chain of account limits. Més...

Diagrama d'Herència per a CesBankLimitChain:
IcesDBObject

Mètodes públics

 checkAccount (CesBankLocalAccount &$account)
 TODO: document. Més...
 
 checkTransaction (CesBankLocalAccount &$account, CesBankTransactionInterface &$transaction)
 Check whether the transaction can be applied. Més...
 
 deleteExtraData ()
 Delets associated CesBankAccountLimit. Més...
 
 getCesBankAccountLimits ()
 TODO: document. Més...
 
 getParent ()
 The parent object for those objects using the decorator pattern. Més...
 
 getRecord ()
 TODO: Document. Més...
 
 loadRecord ($record)
 Load record. Més...
 
 saveExtraData ()
 Saves instances of CesBankAccountLimit that belong to CesBankLimitChain. Més...
 

Camps de Dades

 $exchange
 
 $id
 
 $name
 
const DEFAULT_LIMITCHAIN_ID = 1
 

Atributs Públics Estàtics

static $table = 'ces_limitchain'
 

Mètodes Protegits

 getSimpleRecord ()
 Object simple record. Més...
 

Atributs Protegits

 $limits
 

Descripció Detallada

A chain of account limits.

It is used by account.


La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer: