Referència de la Classe CesBankLocalAccount

CesBankLocalAccount is a banking account. Més...

Diagrama d'Herència per a CesBankLocalAccount:
IcesDBObject CesBankAccountInterface

Mètodes públics

 activate ()
 Changes local account state to active. Més...
 
 applyTransaction (CesBankTransactionInterface &$transaction)
 Updates this account's amount with this transaction if accepted. Més...
 
 checkTransaction (CesBankTransactionInterface &$transaction)
 Verifies if an account can accept a transaction by being active. Més...
 
 deleteExtraData ()
 Delete extra data. Més...
 
 deleteUserAccount ($id)
 Delete user account. Més...
 
 getCode ()
 TODO: document. Més...
 
 getExchange ()
 Get the Exchange of this account. Més...
 
 getLimitChain ()
 Gets limit chain. Més...
 
 getName ()
 Gets name of account holder. Més...
 
 getParent ()
 The parent object for those objects using the decorator pattern. Més...
 
 getRecord ()
 GetRecord loads getRecord function from the parent IcesDBObject. Més...
 
getUsers ()
 TODO: document. Més...
 
 loadRecord ($record)
 LoadRecord loads loadRecord function from the parent IcesDBObject. Més...
 
 manualCheck ($transaction)
 Check whether the transaction must be accepted by this account. Més...
 
 saveExtraData ()
 Saves extra data. Més...
 

Camps de Dades

 $balance
 
 $created
 
 $data = array()
 
 $exchange
 
 $id
 
 $kind
 
 $limitchain
 
 $modified
 
 $name
 
 $state
 
const STATE_ACTIVE = 1
 
const STATE_CLOSED = 3
 
const STATE_HIDDEN = 0
 
const STATE_LOCKED = 2
 
const TYPE_COMPANY = 3
 
const TYPE_INDIVIDUAL = 0
 
const TYPE_ORGANIZATION = 2
 
const TYPE_PUBLIC = 4
 
const TYPE_SHARED = 1
 
const TYPE_VIRTUAL = 5
 

Atributs Públics Estàtics

static $table = 'ces_account'
 

Mètodes Protegits

 getSimpleRecord ()
 Object simple record. Més...
 

Atributs Protegits

 $users
 

Descripció Detallada

CesBankLocalAccount is a banking account.

Implements CesBankAccountInterface.


La documentació d'aquesta classe es va generar a partir del següent fitxer: